“En iyisi olmak istiyorsanız biz sizinleyiz.”

 

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Çalışan Adayı’nın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
İdes Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin aramızda kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesi dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak; ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimiz tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Şirketimiz tarafından çalışan adaylarına ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olacak kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi
Adınız, Soyadınız, Doğum Yılınız
İletişim Verisi
Telefon numaranız, İkamet Ettiğiniz İl-İlçe Bilgisi, e-posta adresiniz
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Özgeçmişinizde yer verdiğiniz sağlık bilgileriniz, engelli olma durumunuz
Eğitim Verisi
Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi
İş Deneyimi Verisi
Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve İşitsel Veri
Fotoğrafınız

Diğer

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iş telefonu, kurumsal e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları.

İşin niteliğine göre Şirket’in, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebileceğini bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

İşe alım sürecinde Çalışan Adayları’nın kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla,
• Çalışan Adayları’nın Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla,
• İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,
• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
• Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında,

Şirket toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, (Örnek: Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek.)
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, (Örnek: Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek.)
• Referansların Kontrol Edilmesi Ve Gerekli Araştırmaların Yapılması, (Örnek: Gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak.)
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, (Örnek: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşverenin işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemesi, denetlemesi ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlaması.)
• İşe Alımın Gerçekleştirilmemesi Halinde Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Uygun Bir Pozisyon İçin Özgeçmişin Değerlendirilmesi, (Örnek: Çalışan Adayı’nın uygun olması halinde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek.)
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, (Örnek: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi.)
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, (Örnek: Anlaşmalı Güvenlik Firması tarafından işyerine giriş ve çıkışların kontrol edilmesi.)
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
• Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla, aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:
• İş ortaklarına,
• Şirket hissedarlarına,
• Şirket yetkililerine,
• Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere,
• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.
 

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
• Şirketin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
• Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
• Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
• Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; https://www.idesmakina.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Marmaracık Mh. 1979 Sk. No: 1, Ergene/Tekirdağ adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, formun imzalı bir örneğini info@idesmakina.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İdes Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Design & Development WeThink Medya