“En iyisi olmak istiyorsanız biz sizinleyiz.”

Web Sitesi Ziyaretçileri İçin Aydınlatma Metni

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Ziyaretçinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İdes Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin aramızda kurulan ilişki çerçevesi dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak; ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimiz tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz çevrimiçi ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi: Ad, Soyad.

İletişim Verisi: E-Posta Adresi

İşlem Güvenliği Verisi: IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)

Diğer: İnternet sitesi giriş-çıkış logları, Çerez Kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, merkez, fabrika, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Talep/şikâyetlerin takibi,

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve destek hizmeti sağlayıcılara, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurt içi/yurt dışı ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kuruluşlara, hukuki ihtilaf halinde anlaşmalı hukuk bürolarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

Şirket’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz; başvuru formları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), çevrimiçi web sitesi, Şirket internet sitesi tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (örn:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (örn:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla yazılı ve elektronik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

 

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

• Şirketin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,

• Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,

• Eğer Şirket nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,

• Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,

• Kişisel verilerin Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,

• Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; https://www.idesmakina.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Marmaracık Mh. 1979 Sk. No:1, Ergene/Tekirdağ adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, formun imzalı bir örneğini info@idesmakina.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İdes Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

Design & Development WeThink Medya